REFUND POLICY

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัท บริษัท โก เดอะ ดิสแทนซ์ จำกัด จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อดกลง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไชต์ ดังนี้

– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปรกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 14 วันทำการ
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯจะส่งเรื่อง ขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่ง จะใช้ ระยะเวลา ในการ ขึ้นเงิน ตั้งแต่  30 ถึง 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งจากคอลเซ็นเตอร์

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้าในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดรุ่น ผิดประเภท 
  • กรณีที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวมถึงการใช้ Gift voucher ทุกกรณี ที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม ลืมใส่ส่วนลด การใช้คูปอง 
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการ จัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้นเนื่องจากกรณีต่างๆดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมดเช่น สินค้าหมดสต๊อก สินค้ายกเลิกการผลิต
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ระบุทางหน้าเว็บไซด์ ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขๆ โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า